INTRODUCIÓN

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS informa que é titular do sitio web. De acordo coa esixencia do artigo 10 da citada Lei, MARÍA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS informa dos seguintes datos: 

RAZÓN SOCIAL María del Carmen Borrallo Pallas
NIF 32775876E
DIRECCIÓN POSTAL Avenida Fernández Latorre nº13 15006, A Coruña
CORREO ELECTRÓNICO lanas@briznas.com
TELÉFONO 881 923 467
OBXECTO PRINCIPAL Venta de lás e produtos de mercería

USUARIO E RÉXIME DE RESPONSABILIDADES

A navegación, acceso e uso polo sitio web de MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS confire a condición de usuario, pola que se aceptan, desde a navegación polo sitio web, todas as condicións de uso aquí establecidas sen prexuizo da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumplimento legal segundo o caso. 

Este sitio web proporciona unha grande diversidade de información, servizos e datos. O usuario asume a súa responsabilidade no uso correcto do sitio web. Esta responsabilidad extenderase a: 

  • A veracidade e licitud das informacións aportadas polo usuario nos formularios extendidos por MARÍA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos pola web. 
  • O uso da información, servizos e datos ofrecidos por MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS contrariamente ao disposto polas presentes condicións, a Lei, a moral, as boas costumbres ou o orden público, ou que de calquera outro modo podan supoñer lesión dos dereitos de terceiros o do mismo funcionamento da web. 

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADE

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS non se fai responsable do contido dos sitios web aos que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún control sobre o contido doutros sitios da rede. Así mesmo, tampouco garantizará a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos a súa propiede aos que se poida acceder por medio de ligazóns. 

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS declara ter adoptadas todas as medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios do seu sitio web, que puideran derivarse da navegación dolo seu sitio web. En consecuencia, MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por internet puidera sufrir o usuario. 

MODIFICACIÓNS

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS reservase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso precio, no contido do seu sitio web. Tanto no referente aos contidos do sitio web, como nas condicións de uso do mismo, ou nas condicións xerais de contratación. Ditas modificacións poderán realizarse a través do seu sitio web por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumplimento durante o tempo no que se atopen publicadas na web e ata que non sexan modificadas válidamente por outras posteriores. 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS por si mesma e como concesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na misma (a título enunciativo: imáxenes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estructura e diseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), ttitularidade de MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS. Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, sendolles aplicables tanto a normatica española y comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos a materia e suscritos por España. 

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a distribución ea comunicación pública, incluida a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de MARÍA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS. 

O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade intelectual e Industrial titularidade de MARÍA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS. Poderá visualizaos elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridad que estuvera instalado nas páxinas de MARÍA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS. 

ACCIÓNS LEGAISS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS reservase, así mesmo, a facultad de presentar as accións civís ou penáis que considere oportunas pola utilización indebida do seu sutio web e contidos, ou polo incumplimento das presentes condicións. 

A relación entre o usuario e o prestador rexirase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflictos a arbitraxe ou acudir á xurisdicción ordinaria cumplindo coas normas sobre xurisdicción e competencia ao respecto. María del Carmen Borrallo Pallas ten o seu domicilio en A Coruña, España. 

Os contratos celebrados por vía electrónica nos que interveña como parte un consumidor presumiránse celebrados no lugar no que este teñaa súa residencia habitual. 

Os contratos electrónicos entre empresarios ou profesionais, en defecto de pacto entre as partes, presumiranse celebrados no lugar no que estea establecido o prestador de servizos. 

Resolución de litixios en liña conforme ao Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013: A Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en liña, a cal atopase dispoñible na seguinte ligazón: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 4 de decembro de 2020