Dereito de desistimento

O comprador dispoñerá dun prazo de 14 días naturais para desistir, a partir do día no que o cliente reciba o producto, sen penalización algunha e sen indicacións dos motivos. O exervicio do dereito de desistimento deberá realizarse mediante notificación a través comunicación telefónica ao 881 923 467, dirixíndose ao correo electrónico lanas@briznas.com, rimitindo o seu escrito a nosa dirección postal Avenida Fernández Latorre n13 15006 A Coruña, ou ben a través do formulario de desistimento.

A devolución

O cliente deberá devolver ou entregar directamente o produto a María del Carmen Borrallo Pallas, a la dirección Avenida Fernández Latorre, nº13, 15006 A Coruña, sen ningunha demora indebida e, en todo caso, nun plazo máximo de 14 días naturais a partir da fecha na que se formalice o dereito de desistimento do contrato. Entenderase cumplido o prazo se o cliente efectúa a devolución do produto antes da finalización do praso. O cliente farase cargo dos costes de devolución do producto.

Reembolso do pago

O reembolso das cantidades recibidas polo cliente realizaranse utilizando os mesmos medios de pago empregados polo cliente, sempre e cando non se dispuxese o contrario. María del Carmen Borrallo Pallas poderá reter o reembolso ata recibir o produto, motivo de desistimento ou ata que o cliente entregue xustificante de devolución do mesmo, segundo que condición se cumpra.

Devolución do produto defectuoso

No caso de que o produto non se atope en bo estado e as causas imputables a este non sexan consecuencia do cliente, este terá dereito á devolución do produto, informando a María del Carmen Borrallo Pallas do motivo da devolución a través de calquera dos medios facilitados nas presentes condicións de contratación e sen coste algún para o cliente. Esta devolución por motivo de defecto ou mal estado do producto non será considerada un dereito de desistimento. 

María del Carmen Borrallo Pallas comprométese a asumir o coste da devolución e a restituir o producto por un novo de acordo coas condicións aceptadas no momento da venta. Se o cliente desea presentar unha reclamación, o establecemento atópase na Avenida Fernández Latorre, nº3, 15006 A Coruña, ou a través do correo electrónico lanas@briznas.com.

Así mesmo, María del Carmen Borrallo Pallas resérvase a facultade de presentar as accións civís ou penáis que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos ou polo incumprimento das presentes condicións. A relación entre o usuario e o prestador rixirase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia, as partes poderán someter os seus conflictos a arbitraxe ou acudir á xurisdicción ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdicción e competencia ao respecto.