POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Datos do propietario da web:

RAZÓN SOCIAL María del Carmen Borrallo Pallas
NIF 32775876E
DIRECCIÓN POSTAL Avenida Fernández Latorre nº13 15006, A Coruña
CORREO ELECTRÓNICO lanas@briznas.com
TELÉFONO 881 923 467
OBXECTO PRINCIPAL Venta de lás e produtos de mercería

Protección de datos

De conformidade coa normativa vixente e aplicable en protección de datos de carácter persoal, informamoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS con NIF 32775873E e domicilio social en AVENIDA FERNANDEZ LA TORRE N 13 15006, CORUÑA, A (A CORUÑA), e que a continuación relacionanse as suas respectivas finalidades, prazos de conservación e bases lexitimadoras. Para aqueles tratamentos que o requiran, informase tamén da posible elaboración de perfís e decisións automatizadas, así como as posibles cesións e as transferencias internacionais que MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS ten previsto realizar:

TRATAMENTOS REALIZADOS
Xestión da páxina web

Finalidade: Tratamento e xestión dos datos necesarios para a funcionalidad da páxina web
Prazo de conservación: mentres perdure o consentimiento prestado
Base lexítima: O consentimento do interesado
Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos 
Cesións: Non se prevén
Transferencias internacionais: Non se prevén 
Elaboracións de perfís: Non se prevén

Formulario web Finalidade: Atender as suas consultas e/ou solicitudes
Prazo de conservación: mentras mantéñanse o consentimento prestado. 
Base legítima: O consentimento do interesado
Tipología de Datos: Datos meramente identificativos
Cesiones: Ningunha
Transferencias internacionales: Non se prevén
Elaboraciones de perfiles: Non se prevén
Xestión do cumplimento normativo

Finalidade: Xestión e tramitación das obligaciones e deberes que se deriven do cumprimento da normativa a que está suxeita a entidade.

Plazo de conservación: conservación das copias dos documentos hasta que prescriban as accións para reclamarlle unha posible responsabilidad.

Base lexítima: O cumprimiento dunha lei
Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos
Cesións: os seus datos serán comunicados no caso de ser necesario a Organismos e/ou administración pública con competencia na materia coa finalidade de cumprir coas obligacións establecidas na normativa aplicable. Ademais, informase que a base lexitimadora da cesión é cumplir coas obligacións establecidas na normativa aplicable.
Transferencias internacionais: No se prevén
Elaboraciones de perfiles: No se prevén

Newsletters Finalidade: Captación, rexistro e tratamento de datos con finalidades de marketing para realizar o envío correspondente á Newsletter á que se suscribiu
Prazo de conservación: mentras se manteña el consentimento prestado
Base lexítima: O consentimiento do interesado
Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos 
Cesións: Ningunha
Transferencias internacionais: Non se prevén 
Elaboracións de perfís: Non se prevén
Accións comerciais Finalidade: Captación, rexistro e tratamento de datos con finalidades de publicidade e prospección comercial dos nosos produtos e/ou servizos
Prazo de conservación: mentras se manteña o consentimento prestado
Base lexítima: O consentimento do interesado
Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos 
Cesións: Ningunha
Transferencias internacionais: Non se prevén 
Elaboracións de perfís: Non se prevén
Rexistro dos usuarios Finalidade: Captación, rexistro e tratamento de datos para poder rexistrarse como usuario
Prazo de conservación: mentras perdure o consentimiento prestado
Base lexítima: O consentimiento do interesado
Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos
Cesións: Non se prevén
Transferencias internacionais: Non se prevén 
Elaboracións de perfís: Non se prevén
Xestión da compra Finalidade: Captación, rexistro e tratamento de datos coa finalidade de xestionar a súa compra, así como para o correcto desenvolvemento, cumprimiento e execución do contrato entre ambas partes
Prazo de conservación: durante o prazo necesario para xestionar a compra dos produtos ou servizos adquiridos incluindo posibles devolucións, queixas ou reclamacións asociadas á compra do produto ou servizo en particular
Base lexítima: A execución dun contrato
Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos
Cesións: os seus datos poderán ser comunicados en caso de ser necesario a empresas que subvencionen os concursos, premios e/ou promocións
Transferencias internacionais: Non se prevén
Elaboracións de perfís: Non se prevén
Xestión económica e administrativa Finalidade: Xestión administrativa, facturación, contabilidade e obligacións legais
Prazo de conservación: 5 anos en cumprimiento da lei tributaria e 10 anos a documentación fiscal en cumprimiento da L.O.7/2012
Base lexítima: O consentimiento do interesado
Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos
Cesións: os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Axencia Tributaria, Bancos, Caixas e Organismos e/ou administración pública con competencia na materia coa finalidade de cumplir coas obligacións tributarias e fiscais establecidas na normativa aplicable. Ademais, informase que a base lexitimadora da cesión é cumprir coas obligacións establecidas na normativa aplicable
Transferencias internacionais: Non se prevén
Elaboración de perfís: Non se prevén

Dereitos dos interesados

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS informa aos usuarios que poderán exercer rectificación, limitación, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal ante o Responsable de Tratamento, así como a retirada do consentimento prestado.

 • Dereito de Acceso: É o dereito do usuario a obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que se realizara ou realice, así como da información dispoñible sobre a orixe de ditos datos e as comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.
 • Dereito de Rectificación: É o dereito do afectado a que se modifiquen os datos que resulten ser inexactos ou incompletos. Só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control da APP, por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia páxina, imaxes ou contidos web onde consten datos de carácter persoal do usuario.
 • Dereito á Limitación de tratamento: É o dereito a que se limiten os fíns do tratamento previstos de forma orixinal polo responsable do tratamento.
 • Dereito de Supresión: É o dereito a suprimir os datos de carácter persoal do usuario, a excepción do previsto no propio RGPD ou en outras normativas aplicables que determinen a obligatoriedade da conservación dos mismos, en tempo e forma.
 • Dereito de portabilidade: O derecho a recibir os datos persoais que o usuario facilitara, nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitirlos a outro responsable.
 • Dereito de Oposición: É o dereito do usuario a que non se leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS.

Para poder exercer calquera dos dereitos descritos anteriormente deberá cumprir cos siguintes requisitos:

 • Presentación dun escrito á dirección AVENIDA FERNANDEZ LA TORRE N 13 15006, CORUÑA, A (A CORUÑA) (á atención de MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS) ou ben a través do correo electrónico LANAS@BRIZNAS.COM
 • O escrito remitido polo titular dos datos que solicite o exercicio deberá de cumprir os siguintes requisitos legais:
  • Nome, apelidos do interesado e copia do DNI/NIE ou calquera documento identificativo. Nos excepcionais casos no que se admita a representación, será tamén necesaria a identificación polo mesmo medio da persona que lle representa, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser sustituida sempre que se acredite a identidade por cualquiera outro medio válido en dereito.
  • Petición en que se concreta a solicitude. (Exercicio no que se solicita a información á que se quere acceder). Se non se fui referencia a un ficheiro concreto se lle facilitará toda a información que se teña cos seus datos de carácter personal. Se solicita información dun ficheiro en concreto, só a información deste ficheiro. Se solicita información relativa a un terceiro nunca se poderá facilitar. Si o solicita por teléfono indicaráselle que o faga por escrito e informaráselle de como o pode facer e a dirección a a que ten que envialo. Nunca se lle dará información por teléfono.
  • Domicilio a efectos de notificacións.
  • Fecha e firma do solicitante.
  • Documentos acreditativos da petición que formula.
  • O interesado debe utilizar cualquiera medio que permita acreditar o envío e a recepción da solicitude.

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS comprometese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, acorde ao nivel de riscos que acompañan os tratamientos realizados por estas e indicados no apartado dos términos e condicións de uso, de forma que garanticen a súa integridade, confidencialidade e disponibilidade.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE REDES SOCIAIS

De conformidade co establecido na normativa vixente e aplicable de protección de datos de caracter porsoal e a Lei 34/202, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), María del Carmen Borrallo Pallas informa aos usuarios que os perfis nas redes sociais de Briznas en Facebook, Instagram e Pinterest teñen a finalidade de publicitar os seus productos e servizos.

Datos de MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS:

 • NIF: 32775873E
 • DIRECCIÓN: Avenida Fernández Latorre nº13 15006, CORUÑA, A (A CORUÑA)
 • CORREO ELECTRÓNICO: lanas@briznas.com
 • DOMINIO WEB: www.briznas.com

Se o usuario dispón dun perfil na misma rede social e decide seguir á páxina ou perfil creada por María del Carmen Borrallo Pallas, mostrando así interese na información que se publicite na rede. Ao unirse, facilitanos o seu consentimento para o tratamento de aqueles datos persoais publicados no seu perfil. 

O usuario pode acceder en todo momento ás políticas de privacidade da propia rede social, así como configutt o seu perfil para garantizar a súa privacidade. 

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS ten acceso e pode tratar aquela información pública do usuario, como o seu nome de contacto. Estos datos solo son utilizados dentro da rede social e non son incorporados a ningún sistema de tratamento. 

Dereitos dos interesados

En relación aos dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de caracter persoal, dos que vostede dispoñe e que poden ser exercitados ante María del Carmen Borrallo Pallas, de acordo co RGPC, debe de ter en conta os seguintes matices:

 • Dereito de Acceso: É o dereito do usuario a obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que se realizara ou realice, así como da información dispoñible sobre a orixe de ditos datos e as comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos. 
 • Dereito de Rectificación: É o dereito do afectado a que se modifiquen os datos que resulten ser inexactos ou incompletos. Só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control de María del Carmen Borrallo Pallas, por exemplo eliminar comentarios publicados na propia páxina, imaxes ou contidos web onde consten datos de caracter persoal do usuario. 
 • Derecho á Limitación de tratamento: É o dereito a que se limiten os fins de tratamento previstos no propio RGPD ou en outras normativas aplicables que determinen a obligatoriedade da conservación dos mesmos, en tempo e forma. 
 • Dereito de Supresión: É o dereito a suprimir os datos de carácter persoal do usuario, a excepción do previsto no propio RGPD ou en utras normativas aplicables que determinen a obligatoriedade da conservación dos mesmos, en tempo e forma. 
 • Dereito de portabilidade: O dereito a recibir os datos persoais que o usuario facilitara nun formato estructurado, de uso común e de lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable. 
 • Dereito de Oposición: É o dereito do usuario a que non se leve a cabo o tratamento dos seus datos de caracter persoal ou cese o tratemnto des mesmos por María del Carmen Borrallo Pallas. 

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS realizará as seguintes actuacións:

 • Acceso á información pública do perfil.
 • Publicación no perfil do usuario de toda aquela información xa publicada na páxina de MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS.
 • Enviar mensaxes personais e individuais a través dos canales da Rede Social.
 • Actualizacións do estado da páxina que se publicarán no perfil do usuario.

O usuario sempre pode controlas as súas conexións, eliminar os contidos que deixen de interesarlle e restrinxir con quen comparte as súas conexións, para o que deberá acceder a súa configuración de privacidade. 

Publicacións

O usuario, unha vez unido á página de MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS, poderá publicar nesta última comentarios, ligazóns, imaxes ou fotografías ou calquera outro tipo de contado multimedia soportado pola Rede Social. O usuario, en todos os casos, debe ser titular dos mesmos, gozar dos dereitos de autor e de propiedade intelectual ou contar co consentimento dos terceiros afectados. Prohíbese expresamente calquera publicación na páxina, xa sexan textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten ou sexan susceptibles de atentar contra a moral, a ética, o bo gusto ou o decoro e/ou que infrinzan, violen ou quebranten os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, o dereito á imaxe ou a Lei. Nestos casos, María del Carmen Borrallo Palles reservase o dereito a retirar de inmediato o contido, puidendo solicitar o bloqueo permanente do usuario. 

María del Carmen Borrallo Pallas non se fará responsable dos contidos que libremente publicara un usuario. 

O usuario debe ter presente que as súas publicacións serán coñecidas por outros usuarios, polo que él mismo é o principal responsable da súa privacidade. 

As imaxes que poidan publicarse na páxina non serán almaceadas en ningún sistema de tratamento por parte de María del Carmen Borrallo Pallas, pero sí permanecerán na Rede Social. 

Concursos e promocións

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS reservase o dereito a realizar concursos e promocións, nos que poderá participar o usuario unido a súa páxina. As bases de cada un de eles, cando se utilice para iso a plataforma da Rede Social, serán publicadas na misma. Cumplindo sempre coa LSSI-CE e con cualquera outra norma que lle sea de aplicación.

A Rede Social non patrocina, avala nin administra, de modo algún, ningunha das nosas promocións, nin está asociada a ningunha de elas.

Publicidade

MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS utilizará a Rede Social para publicitar os sus produtos e servizos, en todo caso, se decide tratar os seus datos de contacto para realizar accións directas de prospección comercial, será sempre, cumplindo coas exigencias legais do RGPD e da LSSI-CE.

Non se considerará publicidade o feito de recomendar a outros usuarios a páxina de MARIA DEL CARMEN BORRALLO PALLAS para que tamén eles podan gozar das promocións ou estar informados da súa actividade.

A continuación detaiamos a ligazón á política de privacidade da Rede Social:

 • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
 • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
 • Pinterest: http://es.about.pinterest.com/terms/ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 4 de diciembre de 2020